RODO

RODO – obowiązek informacyjny
(podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.)

Administratorem danych osobowych pacjentów jest PZP “Stawowa” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,  ul. Stawowa 1, e-mail: stawowa@pzp.bydgoszcz.pl
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mailstawowa@pzp.bydgoszcz.pl z dopiskiem: Inspektor Danych Osobowych
Podstawą przetwarzania danych Pacjentów są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych  na podstawie:
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004r. Dz. U. 2004 nr210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami
Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1638
Dane mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług, w szczególności NFZ, wymiar sprawiedliwości, opieka społeczna
Dane będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od czasu ostatniej wizyty.
Pacjent ma prawo uaktualnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania za wyjątkiem danych medycznych.
Pacjent ma prawo do cofnięcia oświadczenia lub jego zmiany w zakresie dotyczącym osoby upoważnionej.
Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania/zmiany oświadczenia.
Pacjent oraz osoba przez niego upoważniona ma możliwość uzyskania kopii / odpisu/ wydruku z dokumentacji medycznej. Powyższe nie dotyczy narzędzi pracy pracowników medycznych np. kopii testów psychologicznych.
Podanie przez pacjenta danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym pod rygorem nieudzielenia świadczenia.
Dane osobowe pacjentów przetwarzane są zgodnie z obowiązującym Regulaminem Bezpieczeństwa Informacji
Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych