Rejestracja

 

 

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa”


czynna jest


poniedziałek - czwartek         7:00 - 20:00


piątek                                     7:00 - 14:30

 

Rejestracja osobista -  w godzinach pracy Poradni,  od godz. 7:00

Rejestracja telefoniczna -  od godz.  8:00

tel.:  52 373 85 86,  52 373 64 79,  52 373 39 71

 

Pacjenci w stałej terapii mogą w sytuacjach pilnych zgłaszać brak leków sms -em pod nr 576 310 682 podając nazwisko i nr kartoteki.  Pod tym nr telefonu rozmowy nie są odbierane.

 

Pacjenci zgłaszający się do Poradni powinni posiadać:

  • dowód osobisty - PESEL

  • osoby pracujące - NIP zakładu pracy

  • dzieci - książeczka zdrowia dziecka, PESEL

  • DO PSYCHOLOGA WYMAGANE JEST SKIEROWANIE

Wizyty prywatne tel. 725 231 185 (rejestracja w godzinach 10:00 - 14:00)

 

Odział Psychiatryczny Dzienny dla Dorosłych oraz dla Dzieci i Młodzieży
- pełna opieka psychiatryczna i psychologiczna, psychoterapia grupowa i indywidualna, terapia sztuką i pracą
- informacja i zapisy w rejestracji w godzinach pracy Poradni

 

RODO – obowiązek informacyjny
(podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.)


Administratorem danych osobowych pacjentów jest PZP “Stawowa” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,  ul. Stawowa 1, e-mail: stawowa@pzp.bydgoszcz.pl
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail stawowa@pzp.bydgoszcz.pl z dopiskiem: Inspektor Danych Osobowych
Podstawą przetwarzania danych Pacjentów są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych  na podstawie:
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004r. Dz. U. 2004 nr210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami
Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1638
Dane mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług, w szczególności NFZ, wymiar sprawiedliwości, opieka społeczna
Dane będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od czasu ostatniej wizyty.
Pacjent ma prawo uaktualnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania za wyjątkiem danych medycznych.
Pacjent ma prawo do cofnięcia oświadczenia lub jego zmiany w zakresie dotyczącym osoby upoważnionej.
Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania/zmiany oświadczenia.
Pacjent oraz osoba przez niego upoważniona ma możliwość uzyskania kopii / odpisu/ wydruku z dokumentacji medycznej. Powyższe nie dotyczy narzędzi pracy pracowników medycznych np. kopii testów psychologicznych.
Podanie przez pacjenta danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym pod rygorem nieudzielenia świadczenia.
Dane osobowe pacjentów przetwarzane są zgodnie z obowiązującym Regulaminem Bezpieczeństwa Informacji
Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych